Dokumenty vydávané komisemi a výbory

Komise a výbory

Obec zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány komise a výbory. Svá stanoviska a návrhy mohou komise a výbory předkládat starostovi a zastupitelstvu obce, kterému jsou rovněž odpovědny za svou činnost. Náměty pro jednání komise a výboru přijímají předsedové výborů a komisí nebo obecní úřad.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, průběžně kontroluje dodržování rozpočtu obce, vyjadřuje se k investičním záměrům obce.

Členové finančního výboru

Kontrolní výbor

Dohlíží na evidenci majetku obce, provádí jeho inventarizaci, kontroluje hospodaření obce.

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce a plní úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Členové kontrolního výboru

 • Ing. Eliška Semelová   
 •  
 •                                                  

Komise SPOZ

Členové komise SPOZ

 • předseda: Anna Stašiňková
 • Jaroslava Harcubová
 • Miloslava Malcová
 • Marie Mejsnarová
 • Marie Zuzánková
 • Zdena Zevelová

Letopisecká komise

Členové letopisecké komise

 • Martin Miloslav, Ing.
 • Stašiňková Anna
 • Zuzánková Anna

Kronikář:   Dejmek Jaroslav, prom.mat.                      jardejmek@tiscali.cz