Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří (u všech je třeba vycházet z aktuálních znění):

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek