Opravné prostředky

Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí obce, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro podání jsou nezbytnou součástí každého vydaného rozhodnutí. Pro způsob odvolání proti rozhodnutím orgánů obce na něž se správní řízení nevztahuje nejsou předepsány žádné náležitosti, neboť je zákon nestanoví.