Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu:


Zastupitelstvo obce

Obec řídí jedenáctičlenné zastupitelstvo obce, které ze svého středu volí starostu obce. Obecní záležitosti se vyřizují na obecním úřadě.

Členové zastupitelstva obce

 • Starosta:                     Zimmermann  Luboš                   starosta@hbranna.cz
 • Místostarosta:    Mgr. Hájek  Tibor                                mistostarosta@hbranna.cz
 •                            Ing. Harcuba Jiří                                    harcuba@post.cz
 •                                   Hrubá Lidmila                                 pracovni@varieta-odevy.cz
 •                            Ing. Kocourek Jiří                                   j.kocourek@email.cz
 •                            Mgr. Machová Věra, DiS.                         veramachova1@seznam.cz
 •                                   Maňásek Libor                                d.manaskova@email.cz
 •                                   Mašková Ivana, DiS.                       prosteiva@seznam.cz
 •                                   Pešina Jan                                      jpesina@seznam.cz
 •                            Ing. Šťásek Radomír                              rstasek@centrum.cz
 •                            Mgr.Šulanová Lenka                               sulanova.lenka@gmail.com 

 Obecní úřad

V čele obecního úřadu stojí starosta obce, vykonává tuto funkci jako své hlavní zaměstnání, tj. funkce je uvolněná. Starosta v obci supluje obecní radu a disponuje tudíž i pravomocemi tohoto orgánu. Starosta je statutárním zástupcem obce. Zastupuje obec v jednání vůči dalším fyzickým a právnickým osobám, je ze zákona oprávněn podepisovat za obec smlouvy.

Náplň činnosti obecního úřadu

 • přijímá a vyřizuje stížnosti a podání občanůvyhotovuje smlouvy pro potřeby obce
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • zajišťuje soudní vymáhání pohledávek, úkoly při volbách, sčítání lidu a vyměření a vybírání poplatku za rekreační pobyt
 • spolupracuje s vedením základní školy, mateřské školy a školní jídelny
 • povoluje kulturní a společenské akce v obci, vyměřuje a vybírá poplatky ze vstupného
 • zajišťuje podklady pro jednání školské a soc. komise
 • kontroluje provoz a hospodaření školských zařízení
 • zajišťuje činnost kronikářů, provádí inventarizaci majetku obce
 • vyhotovuje zprávy a posudky o občanech pro soudy a jiné orgány
 • vykonává v přenesené působnosti výkon státní správy - na obecním úřadě lze ověřit listinné dokumenty a podpisy
 • vede agendu o evidenci obyvatel
 • vede evidenci o majetku obce
 • metodicky zajišťuje činnost jednotky sboru dobr. hasičů
 • zajišťuje pokladní službu
 • připravuje návrh rozpočtu obce a průběžně kontroluje jeho plnění
 • připravuje podklady pro jednání finanční komise
 • vede účetnictví, sestavuje účetní uzávěrku, spravuje bankovní účty, vede účetní evidenci majetku města, provádí výpočet daně z příjmů obce
 • eviduje poplatky ze psů, hracích automatů a dalších místních poplatků
 • archivuje účetní doklady
 • rozhoduje o zvláštním užívání veřejného prostranství
 • vyjadřuje se k umístění zastávek a dopravního značení
 • podílí se na řešení dopravní situace v obci
 • uzavírá nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory v majetku obce
 • oznamuje soudům a jiným státním orgánům skutečnosti, které mají význam při rozhodování ve věcech nezl. dětí
 • spolupracuje s dalšími orgány soc. zabezpečení
 • ochrana přírody a krajiny dle z. 114/92 Sb.
 • ochrana ovzduší
 • odpadové hospodářství, vodní hospodářství
 • stavebně správní činnost dle stavebního zákona
 • příprava podkladů pro jednání stavební komise
 • ohlášení drobných staveb
 • zajišťuje výběrová řízení pro stavební a další investiční akce
 • připravuje investiční záměry obce
 • objednává zpracování projektové dokumentace
 • podle výsledků výběrových řízení připravuje návrhy smluv o dílo
 • zajišťuje investorsko-inženýrkou činnost po dobu výstavby
 • provádí přejímací a reklamační řízení dokončených prací
 • připravuje podklady k žádosti o kolaudaci
 • odsouhlasuje ceny a rozpočty staveb dle rozpočtů a nabídek zhotovitelů staveb
 • kontroluje věcnou správnost faktur a dává příkaz k proplacení
 • eviduje realizované stavební práce

Obecní úřad zaměstnává administrativní pracovníky, kteří vyřizují běžnou agendu obce, tj. správu daní a majetku, účetní operace, evidenci obyvatel atp.

Komise a výbory

Obec zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány komise a výbory. Svá stanoviska a návrhy mohou komise a výbory předkládat starostovi a zastupitelstvu obce, kterému jsou rovněž odpovědny za svou činnost. Náměty pro jednání komise a výboru přijímají předsedové výborů a komisí nebo obecní úřad.

Finanční výbor

Připravuje a zpracovává návrh rozpočtu obce, průběžně kontroluje jeho dodržování, vyjadřuje se k investičním záměrům obce.

Členové finančního výboru

 • předseda:  Mgr. Šulanová Lenka 
 •                   Mgr. Machová Věra, DiS.
 •                          Hegrová Helena        

Kontrolní výbor

Dohlíží na evidenci majetku obce, provádí jeho inventarizaci, kontroluje hospodaření obce.

Členové kontrolního výboru

 • předseda:  Ing. Harcuba Jiří
 •                   Zevel David
 •                   Hrubá Lidmila

 

 

Komise pro občanské záležitosti

Členové komise

 • předseda: Irena Zuzánková
 • Ivana Tauchmanová
 • Lenka Kubzová
 • Petra Jerová
 • Jarmila Bílkvá
 • Jana Jandová

Letopisecká komise

Členové letopisecké komise

 • Anna Zuzánková
 • Mgr. Tibor Hájek
 • Jiřina Pitrmucová

Kronikář:   

 

Prohlídku Památníku Jana Ámose Komenského lze objednat:

 tel. č. 734 722 632,  e-mail: ou@hbranna.cz .