Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady, které jsou spojené s poskytnutím informace (vyhledávání informace, zpracování kopie, technické nosiče dat, odeslání informací atd.), je povinen uhradit žadatel. Výše těchto nákladů je stanovena v dokumentech, které najdete v této složce.